СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА
ДГ“ СЛЪНЧИЦЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2016 -2020 ГОД.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Развитието на системата на предучилищното образование заложена в ЗПУО е невъзможна без ключови изменения в самата детска градина като учреждение.

На съвременното общество са необходими грамотни, компетентни, успешни хора. Успешността се разглежда като владеене на компетенции позволяващи адаптация към различните аспекти на живота. Компетентността е комплексна характеристика на личността, отразяваща резултата от усвояване на знания, умения, отношения, проявяваща се в готовност и способност да се вземат отговорни решения. В контекста на съвременните представи за целите на образованието началните ключови компетенции за децата от предучилищна възраст са актуални и показват тяхната готовност за новата им социална роля – тази на ученика. Изследванията и педагогическия опит показват, че способността да се открива проблем, да се поставя задача, да се оценява собствената сръчност или липсата на такава, да се намира точно, а понякога нетривиално решение в дейностите е достъпна за децата от предучилищна възраст. За формирането на начални компетентности при децата са необходими условия за вариативна организация на педагогическия процес, който обезпечава възможността за избор и проява на самостоятелна дейност в съответствие с интересите им.

Основната дейност в ДГ е играта и учителят е този, който в процеса на педагогическо взаимодействие чрез нея трябва да развива познавателните интереси на децата, да пробужда интереса им, да осигурява условия да проявяват възможностите си, да предоставя самостоятелност в търсенето на знания и умения, да поощрява за постигнати успехи.

ДГ „ Слънчице“ е институция стремяща се към развитие, търсеща нови възможности за създаване на необходимите условия за удовлетворяване потребностите на децата, семейството, обществото. Обединени около идеята за възпитаване на успешни деца  чрез развитие на ключови компетенции, съзнаващи необходимостта от преразглеждане на съдържанието на образованието в ДГ, разработването и прилагането на нови подходи и образователни технологии,разработихме настоящата стратегия.Тя представлява ориентировъчна основа за развитие на детското заведение и за успешната й реализация е нужно участие и съгласуваност на действията на целия екип на ДГ.

Настоящата стратегия е вътрешен нормативен документ и определя актуалните цели и перспективи в развитието на ДГ ”Слънчице” за периода 2016-2020 година. Тя се основава на принципите на Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г.Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България 2014-2020 г., Национална стратегия за насърчаване на грамотността 2014-2020 г. и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри, на Закона за предучилищно и училищно образование в съответствие с изискванията на чл.70 ал.1 , Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приоритетите на МОН и РУО на МОН гр.Враца, спецификата  на ДГ „ Слънчице” .

Стратегията ще бъде реализирана за 4 години в три етапа.

Първи етап организационно – подготвителен

/ 2016 г. /

 

  Разработване на документация, създаване на условия (кадрови, материално-технически и т.н.за успешна реализация на дейностите заложени в стратегията.

Начало на реализиране на дейностите насочени към създаване на нови образователни технологии.

Втори етап практически

/ 2017 -2019 г. /

Постепенна реализация на дейностите, обновяване на съдържанието, педагогическите технологии, организационните форми.

Периодически контрол на дейностите

Корекция на дейностите

Трети етап  финален /2020г. / Обобщаване на резултатите от работата по реализация на дейностите и определяне перспективите за бъдещо развитие.
Контрол по изпълнението на стратегията Директор

Педагогически съвет

Обществен съвет

Отчетност Ежегодно в годишния план, доклад –анализа за контролната дейност на директора.

Периодично информиране на родителите за хода на реализация на стратегията чрез родителски събрания, годишни концерти и др.

Постигнатото досега в изпълнение на предходни стратегии  по отношение на:

 1. Материална база и техническа осигуреност.

ДГ „Слънчице“  фунционира като такава от 1968 г. Сградата в която се помещава е строена за детска ясла  и по тази причина помещенията са по-малки. Обща разгърната площ 290 кв.м..Всяка група е със самостоятелен вход,  занималня,спалня, санитарен възел , офис за разпределяне на храната.

Храната за децата се приготвя в кухня, която отговаря на всички изисквания.

Детската градина разполага  с перално помещение и складове, намиращи се в отделна сграда.

Отоплява се с твърдо гориво-камини и печки.

Двора на ДГ е няколко декара , богато залесен , стръмен и затова  не се използва целия му капацитет. Изградени са площадки за игра и занимания на децата.

Благодарение на личната заинтересованост, трудът на персонала и родителите, в детското ни заведение са направени редица подобрения по материалната база  през периода от 2010 г. до сега – поставена нова ограда, ремонтирана канализация и ел. инсталация, всички прозорци са подменени с нова дограма, поставени ламинирани подове в занималните и теракот в кухненския блок, приемните и тоалетните помещения, саниране на сградата, закупени са нови креватчета, дидактични шкафове в занималните, подменено е и обзавеждането в гардеробните помещения,монтирано видео наблюдение. Започна подмяната и на дидактичната база. ДГ разполага с безжична интернет връзка, всяка група има преносим компютър, а с подкрепата на училищното настоятелство и  с мултимедия, с което се улесни работата на учителите по реализиранито на качествен ВОП. Поддръжката на остарелия сграден фонд и привеждането му във вид, отговарящ на изискванията за безопасност и комфорт на пребиваване за децата остави на заден план осъвременяването на дворното пространство. Съораженията за игра  са остарели и практически неизползваеми.

Силни страни

Слаби страни

ДГ е единствена на територията на селото.

Създадена оптимална за съществуващите дадености образователна среда, осигуряваща активно участие на децата в различните дейности и способстваща за пълноценна реализация на детските възможности.

Малка площ на занималните / 30 кв.м. /, което не позволява оформяне на кътове по интереси.

Липса на физкултурен салон.

При лоши атмосферни условия ДГ е трудно достъпна за някои от децата.

Затруднения:

Дворните съоражения са подложени на рушене и кражби.

Възможности и перспективи: Приспособяване на помещение за физкултурен салон, за дейности по проекти и т. н.

Привличане на дарители с доброволен труд за облагородяването на дворното пространство.

     1.2. Финансиране

ДГ е на делегиран бюджет. Финансирането й като общинска детска градина се осигурява от държавата и  общината. Като цяло, средствата са ограничени, но с добро планиране и рационално изразходване на наличния финансов ресурс наблюдаваме следните трайни тенденции :

 • подобрява се храненето на децата, като се стремим да осигуряваме пълноценна и здравословна храна съобразена с изискванията на нормативната уредба – БДС;
 • изплащат се редовно заплатите на персонала ;
 • заплатите на учителите са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.
 • разполагаме със средства за повишаване квалификацията на служителите;
 • ежегодно се осигуряват средства за работно облекло;
 • изплащат се всички суми за допълнително материално стимулиране, определени в колективния трудов договор и ВПРЗ.
Силни страни

Слаби страни

Финансова самостоятелност на детското заведение-второстепенен

разпоредител с бюджетни кредити и изграден опит за издръжка на делегиран бюджет

Привличане на дарения от училищното настоятелство и фирми.

Действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

Функциониращ механизъм за финансово управление и контрол

Наличие на вътрешни правила за труд и работна заплата.
Недостатъчни умения за работа по проекти.
Затруднения: Намаляване броят на децата, който е определящ за сформиране на бюджета.

 

Възможности и перспективи:

Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности

Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос за обновяване на МТБ.

Кандидатстване  по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на детското заведение и обогатяване на МТБ.

Реализиране на благотворителни изложби,  концерти и др.

 1. Характеристика на контингента деца и родители

2.1 Деца

ДГ „ Слънчице” функционира с 2 смесени групи –  „ Патиланци”  и „ Мечо Пух”  . Към 30.09.2017 г. броят на децата е 42 .

В ДГ  се възпитават  деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение и от с. Галово. За тях е осигурен транспорт и придружител.  Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Много висок процент обханати деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 6 и 5 годишни. Повишен интерес и редовно посещение от страна на 3 годишни деца. Поради ограничения капацитет на детското заведение с предимство се приемат деца, подлежащи на ЗПП, като стремежа на колектива е максимално удовлетворяване на на всички постъпили молби.

Силни страни

Слаби страни

Висок процент обхванати деца .

Преместване на деца  само при смяна на местоживеене на семейството.

Няма деца невладеещи български език.

Доказана етническа търпимост и толерантност.

Работа в разновъзрастови групи.

Недостатъчна ангажираност на част от родителите, от тук и нередовна посещаемост.

Голям процент деца с говорни дефекти и липса на специалист за отстраняването им

Затруднения:

Траен демографски срив.

Голяма част от децата постъпват на ДГ на 5 години с дефицити в познавателното си развитие за тази възраст.

Възможности и перспективи:

Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.

Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на напрежението, агресията и негативните прояви.

2.2 Родители 

Работата с родителите на децата се осъществява по време на родителски срещи,  индивидуални разговори с тях, на които се осведомяват за спецификата на образователния процес, постиженията и проблемите в развитието на децата, безопасността им по време на пребиваване в ДГ. Усилията на екипа са насочени към приобщаване на родителите към живота и дейностите в ДГ – включването им в подготовка на тържества и представления, тренинги.

Силни страни

Слаби страни

Изграден обществен съвет към ДГ.

Увеличава се броят на ангажираните към дейността на ДГ родители.

 Разминаване на критериите за развитие и възпитание на децата, свръхочаквания и др.
Затруднения: Увеличаване на семействата с нисък социален статус.

Миграция на родители и икономическа несигурност;

Възможности и перспективи: Работа със семейството и подкрепа на родителите в качеството им на основни възпитатели на децата ( педагогическо просвещение – увеличаване нивото на психолого-педагогическата им култура )

Включване на родителите в различни дейности с цел изграждане на положително отношение към предучилищното образование.

 1. Кадрови ресурси
Според утвърденият щат в ДГ общият брой на персонала е 9 човека.Директор, 4 учители; ½ домакин- ½ чистач; ½ готвач – ½ чистач , 1чистач-хигиенист и 1 общ работник. Разпределението на педагогическия и непедагогическия персонал е единствено възможното за момента .

Педагогически персонал:

По образование

Магистри – 3

Средно специално – 2

По възраст – средна възраст – 42 години

До 35 – 1

От 36 до 45 -2

От 46 до 55 – 1

По система за кариерно развитие – 1 старши учител.

Силни страни

Слаби страни

 Постигната много добра работа в екип на различни нива – педагогически и обслужващ персонал.

Осигурени здравна профилактика и мониторинг

на работното място от лицензирана фирма.

Обучение за помощно-обслужващия персонал по въпросите на храненето, хигиената, културата на поведение и др..

 Нередовни учители – студентки -предучилищна педагогика с логопедия; ПНУП

Пътуващ учител.

 

Затруднения: Недостиг на квалифицирани учители.
Възможности и перспективи:

Механизми за поощряване на местни кадри да продължават образованието си за придобиване на учителска правоспособност..

3.1. Квалификация и  професионално развитие на педагогическите специалисти:

Квалификацията на учителите е изключително важна. В момента педагогическият екип е много разнороден. Има учители с голям опит, както и съвсем млади учители, без необходимата професионална квалификация, правещи първите си стъпки в професията. Периодичните обучения, вътрешните и външни форми на квалификация, както и стимулирането на стремежа към самоусъвършенстване, са задължителни условия за поддържане високо ниво на учебно-възпитателната работа  на всички педагозите в детското заведение.

Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите относно трудностите, които срещат в работата си с децата и техните родители

Вътрешно-методическата квалификация се провжда  по конкретни задачи и проблеми, породени от обективната педагогическа действителност в детското заведение и в системата за предучилищно образование и е подчинена на стремежа към създаване на  реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения.

Споделените открити практики се утвърждават като форма за обмяна на опит. Активно е сътрудничеството и реализираните дейности на Методичното обединение на детските градини от общината. Поради малобройния си числен състав, педагогическият екип използва всяка предоставена възможност за включване в квалификационни форми, организирани от други учебни заведения.

Силни страни

Слаби страни

Наличие на методическа помощ и подкрепа от страна на РУО.

Наличие на правила за квалификационна дейност.

Желание на педагогическия екип за включване в различни форми на квалификационна дейност

Наличие на мултимедия, което  обогатява възможностите за реализирането й.

Планирането на квалификационната дейност се извършва в съответствие с потребностите на детската градина

Система за повишавана на педагогическите компетентности на непедагогическия персонал.

Малката численост на педагогическия персонал ни лишава от възможността  да ползваме външни лектори на място.Това налага да се включваме към организираните от другите детски заведения в общината форми.

 

Недостатъчно прилагане в практиката на наученото от посещения на квалификационни форми.

 

Възможности и перспективи:

Обратна връзка след всяка реализирана квалификация.

Контрол и оценка на резултатите от реализираните квалификацинни форми.

 1. 4. Педагогическо взаимодействие:

Успешната социализация, развитието потенциала на всяко дете, изграждането му като личност и подготовката му за училище са в основата на педагогическото взаимодействие в ДГ „ Слънчице“. Програмната система на детското заведение като част от настоящата стратегия е програма за психологическа и педагогическа подкрепа в развитието на децата,  за придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 и Държавните образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС . Тя е базирана върху разбирането, че главната ценност в системата на предучилищното образование е детето. В този план действията и интересите на всички участници в нея  са подчинени на глобалната цел – осигуряване на равен достъп и качествено възпитание и обучение на децата от ДГ, поставяне основите на изграждането им като личности с творчески нагласи, притежаващи знания, умения и компетенции и умеещи да взаимодействат с околните. Програмната система осигурява разнообразни възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи от тяхното развитие.

Силни страни

Слаби страни

Свобода и творчество на  учителите да изготвят тематични разпределения, съобразно особеностите на детската група.

Възможности учителите да изберат познавателни книжки и учебни помагала.

Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.

Запазени и развити традиции по възпитаване в национални и общочовешки ценности.

Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари и др.

Недостатъчно прилагане на интерактивни методи и технологии.

 

Преобладава използването на познавателните книжки при работа с децата, недостатъчно използване на играта в педагогическата ситуация.

Възможности и перспективи: Използване на детската любознателност за разкриване и развитие  на творческия заряд и креактивността на децата.

Създаване на условия и стимулиране на учителите за повишаване на професионалното им майсторство относно обновяване и внедряване на иновационни технологии във възпитателно-образователния процес.

 1. Партньорства и взаимодействия на детската градина със семейството и останалите представители на социалната среда:
Силни страни

Слаби страни

Разработени планове за работа с родителите в групите.

Организиране на тържества, открити моменти.

Работа по проект „ Огледало на детските мечти“ – творческа работилница „ Арт родители“ , участващите в нея родители изнасят представления пред децата.

„ Израстване в родителство“ – традиционна дейност на ДГ.

Много добро взаимодействие с училище „ Хр. Ботев“ , читалище „ Развитие-1903“, кметсво Остров , община Оряхово.

С малки изключения липсва обратна връзка с началния учител поел първи клас, относно резултатите от входно ниво на записаните в училище деца.
Възможности и перспективи: Изискване от страна на детската градина на анализ на входното ниво в първи клас.

Концепция за развитие на детската градина

Мисия:

Възпитаване в ценности, даващи най-добър шанс на детето за пълноценно развитие и реализация в училището и живота.

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните  и културни различия.

Визия:

ДГ СЛЪНЧИЦЕ –  любимо място за децата, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище, с екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на достойнството на децата.

Ценност:

Главната ценност за екипа на ДГ „ Слънчице“ са децата. Поведението, нагласите и нуждите на останалите участници в предучилищното образование се подчиняват на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за всички деца.

Стратегически  цели:

1.Осигуряване и поддържане на високо качество на възпитанието и обучението чрез личностно-ориентиран подход към децата като се използват съвременни образователни средства и технологии, съобразени с държавните образователни стандарти.

2.Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация на образователната институция;

3.Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца – намаляване отпадането на деца от подготвителните групи и деца от уязвими групи.

4.Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне  център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.                                        

Оперативни  цели:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация в училище и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им;
 5. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене и самоусъвършенстване през целия живот;
 6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност.
 7. Партниране и сътрудничество с родителската общност.

 

Водещи принципи при изпълнение на стратегията:

Автономност – ДГ „ Слънчице“, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.

Ориентираност към личността – Основна задача за нас е успехът на отделната личност.

Равен достъп – Всяко дете има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.

Отговорност – Всички членове на педагогическата общност, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в детското заведение, носят отговорност за постигане на трайни положителни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост – Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на децата.

Новаторство –  Педагогическият екип демонстрира воля и възможности за възприемане и прилагане на нови и иновативни подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Отчетност – Всички участници в процесите на реализиране на стратегията отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност – Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

Приоритетни направления  в дейността на детското заведение :

Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка и въвеждане на система за оценка и самооценка на персонала по ЗПУО.

Приоритетно направление 2: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение

Приоритетно направление 3: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване на работата с деца с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.

Приоритетно направление 4: Осигуряване на възможности за занимания на децата в нерегламентирани форми и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

Приоритетно направление 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и служителите в ДГ.

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини в общината, училище „ Христо Ботев“, център за подкрепа на личностното развитие „ Людмила Живкова“ гр. Оряхово и специализираните обслужващи звена; с Община Оряхово и други заинтересовани страни.

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения в материалната база на детското заведение.

Приоритетно направление 8: Участие в национални и общински програми и проекти Приоритетно направление 9: Имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на детското заведение.

Приоритетно направление 10: Финансова стабилност на детската градина.

Приоритетно направление 11:  Оцеляване на ДГ „ Слънчице“ в извънредни ситуации.

Планиране и реализация на дейности, произтичащи от приоритетните направления на ДГ

По Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка и въвеждане на система за оценка и самооценка на персонала по ЗПУО.

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на по-голяма практическа насоченост на заниманията, включване на игровия модел на ситуациите и постигане на конкретни резултати.
 2. Развиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 3. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 4. Постигане на положително отношение към ДГ и предлаганото образование.
 5. Пълен обхват и задържане на децата подлежащи на ЗПП.
 6. Развитие на компютърните умения на педагогическия екип.
 7. По-широко навлизане на нови и иновативни методи на педагогическо взаимодействие.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.
 2. Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа.
 3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.
 4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.
 5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.
 6. Изграждане на система за качество в ДГ.
 7. Създаване на условия за изяви на  децата и конкретизиране на работата с деца с необходимост от обща и допълнителна подкрепа.
 8. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст.
 9. Подобряване дейността на учителя във връзка с попълване на документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове с цел преодоляване на пропуски и грешки.
 10. Развитие на капацитета на учителите за работа в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование;
 11. Системна работа върху учителското портфолио и върху портфолиото на децата.

12.Стриктно спазване на изискванията:

 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;
 • на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с деца” ;
 • за превенция на различни форми на дискриминация сред децата, педагогически и непедагогически персонал;
 • за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

По Приоритетно направление 2: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и перманентно обучение

ЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в ДГ.
 2. Продължаване на изградената система за квалификация.
 3. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на учителите.
 4. Синхронизиране на квалификациите в детското заведение с потребностите на учителите.
 5. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическия и непедагогически персонал.
 2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 5. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти.
 6. Квалификация на учителите за работа с деца в риск и с необходимост от обща и допълнителна подкрепа.
 7. Обвързване на кариерно развитие, квалификацията и резултатите от учебния процес и дейностите с децата със системата за диференцирано заплащане.
 8. Споделяне на добър педагогически опит.

По Приоритетно направление 3: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата. Подобряване на работата с децата с емоционални и интелектуални затруднения и с необходимост от обща, допълнителна и специална подкрепа.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на условия за изява на всички деца в съответствие с техните желания и възможности.
 2. Развиване ефективността на връзката учител-родител.
 3. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в конкурси, състезания и др.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Изграждане на подкрепяща среда и диференцирана работа с деца с необходимост от обща и допълнителна подкрепа.
 2. Създаване на подкрепяща среда за деца, склонни към насилие и агресия, оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
 3. Информиране на родителите чрез електронната поща, сайта на ДГ и социалните мрежи за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални  състезания и конкурси.
 4. Взаимодействие с центъра за подкрепа на личностно развитие.

По Приоритетно направление 4: Осигуряване на възможности за занимания на децата в нерегламентирани форми и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на предпоставки и условия за пълноценна изява на творчеството и уменията на децата.
 2. Популяризиране постиженията на децата и учителите.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Участия на деца и учители в състезания, екскурзии, излети и походи с учебно-възпитателна цел, изложби;
 2. Отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и празничния календар на ДГ;
 3. Участие в обявени общински, регионални и национални празници, конкурси и състезания.

По Приоритетно направление 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и служителите в ДГ.

ЦЕЛИ:

 1. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в ДГ.
 2. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 3. Създаване  на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и служителите.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на ДГ в изпълнение на този приоритет.
 2. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение и труд, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита.
 3. Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 4. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в ДГ.
 5. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 6. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 7. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.
 8. Изграждане на навици за здравословен начин на живот.

По Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, неправителствени организации, детските градини в общината, училище „ Христо Ботев“, център за подкрепа на личностното развитие „ Людмила Живкова“ гр. Оряхово и специализираните обслужващи звена; с Община Оряхово и други заинтересовани страни.

ЦEЛИ:

 1. Осъществяване процеса на обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията с участниците в предучилищното образование в съответствие със ЗПУО.
 3. Утвърждаване на  създадената  система за обмен на  информация и сътрудничество със семейството, училището и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Проучване желанията и мненията на родителите;
 2. Изпълнение на Правилника за дейността на ДГ „ Слънчице“ в частта за регламентиране на отсъствията.
 3. Планиране на съвместни дейности с родителите.
 4. Осигуряване на постоянен достъп до работата на групата, и при желание – включване в съвместни дейности;
 5. Оказване на необходимото съдействие на родителите за консултиране от специалист по въпроси, свързани с възпитанието и развитието на децата им;
 6. ДГ ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:
 • РУО и МОН;
 • Общински съвет – Оряхово;
 • Общинска администрация – Оряхово;
 • Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая ;
 • местна общественост;
 • неправителствени организации, дарители и спонсори;
 • културни и образователни институции.

По Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на ДГ.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с децата.
 2. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 3. Естетизация на околната среда.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Постоянно обогатяване и подобряване интериора на групите.
 2. Извършване на основен ремонт на двора – подмяна на настилка, ремонтиране на  площадките, монтиране на подходящи уреди,  създаване на оптимални условия за игри и спорт на открито.
 3. Осигуряване на нови и разнообразни дидактични материали и помагала.
 4. Осигуряване на нови костюми, кукли и декори за куклен театър.

По Приоритетно направление 8: Участие в национални и общински програми и проекти.

ЦЕЛИ:

 1. Участие на ДГ в проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
 2. Разработване на проекти и участие като партньори в такива на други институции.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в националните програми на МОН:
 • „Квалификация“ с двата модула „Квалификация на учители” и  „Квалификация на директори”, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на ДГ за въвеждане в действие на новата нормативна уредба на българското образование.
 • „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 •  „Без свободен час“, осигуряваща допълнително средства за заместващи учители по време на учебни занятия.
 1. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – осигуряване на възможност за занимания на деца и родители.
 2.  По програма за малки проекти на Сдружение „ 1 юни“ гр. Бяла Слатина, финансирана от Фондация „Америка за България“ – разширяване на възможностите за занимания с децата и обогатяване на материалната база в ДГ.

По Приоритетно направление 9: Имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на детското заведение.

ЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на ДГ „ Слънчице“ като институция с позитивен имидж.
 2. Привличане на родителската общност към дейностите в детското заведение.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Поддържане на уеб сайт на ДГ.
 2. Отразяване на дейности от ежедневието в социалните мрежи.
 3. Съвместни дейности с културни и образователни институции в с. Остров и община Оряхово и отразяването им в местни и регионални медии.
 4. Популяризиране дейността на изявени учители и деца.

По Приоритетно направление 10:  Финансова стабилност на детската градина.

ЦЕЛИ:

 1. Осигуряване на финансова стабилност
 2. Гарантиране на прозрачност и предвидимост на разходите

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ефективно управление на бюджета и човешкия ресурс.
 2. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти.
 3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.
 4. Реализиране на собствени приходи от благотворителни изяви , привличане на дарители и спонсори.

По Приоритетно направление 11:  Оцеляване на ДГ „ Слънчице“ в извънредни ситуации.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на механизъм за действие при възникнала извънредна ситуация.
 2. Опазване на човешкия живот и максимално съхраняване на материални ценности.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Ежегодна инвентаризация на материалния и нематериалния актив на ДГ.
 2. Изготвяне на планове за действие при заплаха от тероризъм и набелязване на мерки за предотвратяване на кризисни ситуации.
 3. Актуализиране на план за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
 4. Действия по осигуряване на индивидуалните средства за защита
 5. Провеждане на учебни евакуации два пъти в годината.

 

 Финансово обезпечаване на дейностите. Финансова политика.

Финансовата политика на ДГ „ Слънчице“, представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения с ПРБК, други организации, институции и лица.

Основна цел на финансовата политика на детското заведение е поддържане на финансово състояние, гарантиращо постигане на заложените цели в съответствие със законните правомощия и управленската отговорност на директора.

Чрез прилаганата финансова политика директорът на образователната институция  осигурява ефективното бюджетиране и финансово управление чрез:

 • Разбиране на целите, организацията и финансирането, основните процеси протичащи в образователната институция;
 • Свързване на дългосрочното виждане за образователната институция, с конкретните цели и приоритети и осъществяване на многогодишно бюджетно планиране и подходящи решения за разпределение на средствата в подкрепа на тази визия;
 • Познаването на механизмите за управление на бюджета за постигането на основната цел на образователната институция;
 • Постигане на единодействие и ефективна съвместна работа с работещите в образователната институция ;
 • Търсене и отчитане на външни за образователната институция, мнения и оценки за нейните функции, цели и задачи и за възможните пътища за по-доброто изпълнение на задачите при запазване на независимостта и финансирането;
 • Отчитане на външното влияние и приспособяването към околната среда;
 • Събиране и анализиране на надеждни данни за бюджетното планиране, програми, одит, преглед на изпълнението на поставените цели и бюджетни искания за решения за преразпределение на средствата;
 • Водене на успешни преговори, постигане на консенсус, добра работа в екип и поддържане на отговорност и партньорство на базата на резултатите;
 • Ефективен управленски контрол и отчетност на използването на държавните средства;
 • Поддържане на стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите.

Финансово обезпечаване на дейностите по изпълнение на стратегията.

 1. Средства от бюджета на детската градина
 2. Средства, набрани от настоятелството.
 3. Дарения от спонсори
 4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения.

Очаквани резултати и критерии за оценката им

Изградена система по управление на качеството в Образователната институция

Налична е цялата документация заложена в нормативната и управленска база на образователната институция.

Проведени дейности по приоритетни направления заложени в Годишния план

Създаден е механизъм за вътрешна оценка на дейността на Образователната институция(самооценка), като получените оценки се използват в процеса на стратегическото и оперативно планиране.

1.Възпитаване и обучение чрез създаване на условия  за придобиване на ключови компетентности, на нови умения и познания и емоционален комфорт за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства-критерии:

 • осигурен качествен и интерактивен учебно възпитателен процес от професионалисти с ново мислене и готовност за непрекъснато професионално и личностно развитие.
 • поддържане и непрекъснато обогатяване на материално техническата база в крак с новите изисквания
 • голямо разнообразие от различни и желани от децата дейности чрез свободен избор и достъп за всяко дете

2.Повишаване и поддържане на съществуващата мотивация на учителите и непедагогическия състав, непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадрите-критерии:

 • брой квалификационни кредити и участия на педагогическите специалисти в различни квалификационни форми
 • кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС
 • участие в конференции

3.Поддържане на висок професионален имидж на институцията – критерии:
– желание от родителите за постъпване на децата им в ДГ от ранна възраст -3 год.
– висока посещаемост пълен капацитет и списъчен състав

 • множество изяви на различни нива и чрез разнообразни методи и средства
  популяризиране на добри практики
 • – запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към детското заведение и екипа ни.

4.Развитие и усъвършенстване на партньорските отношения на ДГ „ Слънчице“ със семейството и другите социални фактори – Обществен съвет, УН, НО и други-критерии:
– разнообразни, системни, интересни и полезни партньорства, осъществявани чрез различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и други форми на взаимодействие и доверие.

5.Ефективен мониторинг, отчетност, прозрачност и докладване по изпълнението на всички дейности на стратегията

6.План за иновационни политики и управление на процесите – разработване и внедряване на нови методи и техники за развитие на ДГ „ Слънчице“ с оглед постигане на максимални резултати чрез използване на:

–  политика за работа с хора- работа в екип, техники за успех, уникалност на всеки един от екипа, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, взаимопомощ и подкрепа в екипа.
–  политика за насърчаване на учителите- техники за успех, награди и признания, насърчаване чрез стимули, сътрудничество в екипа, регламентирано време за комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане лични празници на всеки един от екипа, оценка на всеки един от екипа пред останалите, поддържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство – режим на труд и почивка, зачитане на личния живот, политика на отворени врати
–  политика за позитивна институционална общност- техники за успех, среда за надграждане на компетенциите, признаване на културни различия, справедливо справяне с всеки казус, човек или проблем
–  политика за осигуряване на ресурси и материали- осигуряване на спокойна и обезпечена работна среда, материали според нуждите и идеите на екипа с цел прилагане на нови или различни техники за работа с децата
–  политика за въвеждане на иновации в обучението- свободен избор на техника, метод, средства. Положителна подкрепа за различните стилове на работа, гарантиране на разнообразието и творчеството в работата с децата.

 

 Заключение:

Част от настоящата Стратегия е Програмната система на ДГ „ Слънчице“

Срок за изпълнение на тази стратегия са учебните 2016-2020 година.

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на значителни промени в организацията на работа в ДГ или на нормативни актове за системата на предучилищното и училищното образование

Със стратегията за развитието на ДГ „ Слънчице“ са запознати всички членове на колектива, обществения съвет и родителите.


Стратегията е актуализирана на Педагогически съвет с Протокол № 1 от 04.09.2017 г.