За набиране на предложения за доставка на продукти по схема ”Училищен плод“ и Схема ”Училищно мляко”, съгласно ПМС №32 от 22 .02.2019 г. за изменение и допълнение на  „Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.“

  1. Срок за набиране на предложенията: от 03.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
  2. Брой на децата от целевата група в ДГ – 37 за учебната 2018 / 2019 г.
  3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са: 2019/2020 г. 2020/2021 г. и 2021/2022 г.
  4. Максималния брой доставки за всяка учебна година е до 50 доставки, по съответната схема.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ :

  1. Заявителят да разполага с минимум един брой обект/и за производство И/ИЛИ търговия с храни регистриран/и по чл. 12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му в БАБХ.
  2. Заявителят да разполага с минимум едно транспортно средство, предназначено за транспорт на хранителни продукти. Доказва се с представяне на заверено копие на договор за покупка/наем/лизинг И/ИЛИ заверено копие от талона на автомобила , както и заверено копие на регистрацията му — съгласно Закона за Бьлгарската агенция по безопасност на храните.

З. Заявителят да представи заверено копие на договор , предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл.9,ал.1 от Наредбата, за доставка на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопанин, в който се посочва регистрационния номер на земеделският стопанин — за схема „Училищен плод“ .

  1. Заявителят да предостави заверено копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по схема „Училищно мляко” .
  2. Заявителят да представи заверено копие на договор , предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител , който произвежда продукти , отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата — за заявителите по схема „Училищно мляко” по чл. 13, ал. 1, т.2 от Наредбата.
  3. Заявителят да представи писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство , отговарящи на изискванията на чл.1О от Наредбата за заявителите по схема „Училищно мляко” по чл. 1 З, ал. 1 , т.З от Наредбата.
  4. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, З и 5 от Наредбата за схема „Училищно мляко”

Забележка: Заявителят лично или чрез упълномощен от него представител подават предложението в посочения по горе срок. Предложения получени преди или след срока, не се разглеждат .

 

 

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА

Директор на ДГ „Слънчице“