На тази страница ще намерите бюджета за 2023 година на детска градина „Слънчице“ село Остров. В долната част има изпълнението му по тримесечия.
     Ако, желаете да се запознаете с пълният отчет за съответното тримесечие натиснете бутона – отчет.

 

Изпълнение на бюджета