ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ” с.Остров,общ.Оряхово,
обл.Враца, ул. „Искър” № 17 тел. 09175 / 2392, cdg_ostrov@abv.bg


МЕХАНИЗЪМ

за идентифициране,превенция и противодействие на агресивното поведение при децата в детската градина

 


Държавна агенция за закрила на детето

 

Карта на услугите    

 

Информация за същността  на социалните услуги   

 

Превенция на насилието и агресията – добри практики