ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧИЦЕ” с.Остров , общ. Оряхово,

обл. Враца, ул. „Искър” № 17 тел. 09175 / 2392, cdg_ostrov@abv.bg

 

Политика за защита на личните данни

Детска градина „ Слънчице“ в изпълнение на задълженията си събира определена информация директно от родители, служители и доставчици, както и чрез община Оряхово – ЕСГРАО. Този документ (“Политика за защита на личните данни”) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него или нея (“Лични данни”, “Лична информация”).

Тази политика се прилага за всички дейности, осъществявани в ДГ „ Слънчице“

Административен орган, упражняваш контрол:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15 Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25 Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уебсайт: www.cpdp.bg

 

ДГ „ Слънчице“ и защитата на личните ви данни

ДГ „ Слънчице“ спазва поверителността на данните на родители, деца, служители и доставчици. Ние държим на защитата на информацията, отнасяща се до „лични данни“, която ни се предоставя.

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни предоставяте, чрез въведени вътрешни правила.. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на имейл адреса: cdg_ostrov@abv.bgq

 

Каква информация събираме

Детска градина „ Слънчице“ събира следната информация за вас:

  1. При прием на дете в детската градина:

1.1.На родителите

 име   имейл адрес  постоянен и настоящ  адрес  ЕГН

 телефонен номер за контакт  информация за местоработата ви  решение на ТЕЛК-при ползване на предимство

1.2. На децата

 име   пощенски адрес  ЕГН  решение на ТЕЛК-при ползване на предимство   данни на други деца от семейството- при ползване на предимство

Данните се съхраняват 5 години след напускане

  1. При заплащане на такса за детската градина:

2.1.На родителите

 име   имейл адрес  постоянен и настоящ адрес  телефонен номер за контакт  решение на ТЕЛК-при ползване на предимство

2.2. На децата

 име   пощенски адрес  ЕГН  решение на ТЕЛК-при ползване на предимство   данни на други деца от семейството- при ползване на предимство  здравна амбулаторна карта

Данните се съхраняват до извършване на финансов одит

3.При сключване на договори с фирми

 име на управителя  име на фирмата  адрес  телефон за връзка  булстат на фирмата   ЕГН на управителя  Банкова сметка Данните се съхраняват до извършване на финансов одит

 

  1. При назначаване на персонал

 Име  Адрес  ЕГН  Данни от лична карта

 Данни от дипломи  Данни за трудов стаж  Медицинско удостоверение  Свидетелство за съдимост  Банкова сметка Данните се съхраняват 50 години

Всяка информация, предоставена при кандидатстване за работа, ще се използва за набирането на персонал; ако вашата кандидатура бъде приета, съответната информация ще се използва от нас за улесняване и поддържане на взаимоотношенията служител-работодател.

 

С цел осигуряване на безопасността на децата и материалната база ДГ „ Слънчице“ е монтирано видеонаблюдение към входовете на сградата и площадките на двора.

Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел удовлетворяване на различните изисквания , свързани с нормативната база по КТ, Наредба на Община Оряхово за прием в Общинските детски градини, МОН, НАП, НОИ и др.

Детска градина „ Слънчице“ може да прехвърля информация на трети страни – МОН, НАП, НОИ, Община Оряхово, Ресурсен център – Враца и др. при необходимост и съгласно нормативната уредба.

ДГ „ Слънчице“ използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности, включително хостинг и поддръжка на уебсайта, комуникации, МОН, НАП,НОИ и др.. В някои случаи тези трети страни може да получат вашите данни. ДГ „ Слънчице“, обаче винаги ще контролира и ще се отнася отговорно към използването на данните ви.

Как съхраняваме информацията ви и какви са вашите права

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, докато не поискате да променим или изтрием личните ви данни, или докогато позволява действащото законодателство. Вие можете да прегледате, ревизирате, коригирате, актуализирате или промените личните си данни във всеки момент, като се свържете с нас на имейл cdg_ostrov@abv.bg. Правата ви за такъв достъп или за промяна на данните ви може да са ограничени от действащото законодателство.

Сигурност

ДГ „ Слънчице“ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Промени в настоящата „Политика за защита на личните данни“

Ако политиката ни за защита на личните данни се промени по някакъв начин, ДГ  „Слънчице“ ще качи актуализирана версия на политиката на тази страница. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как ДЗ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Информация за контакт

Ако имате въпроси относно тази политика или вашите лични данни, моля свържете се с нас на имейл адреса на детското заведение.

 

В сила от: 25.05.2018 г.