№ 6 от 11.08.2016

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

№ 8 от 11.08.2016

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

№ 9 от 19.08.2016

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 7 от 22.01.2019 г. Издадена от министъра на образованието и науката

№ 13 от 21.09.2016

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,екологичното и интеркултурното образование


Обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката

№ 15 / 8.12. 2016

НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детскитеградини и училищата


Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

№ 4 от 20.04.2017

НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда


Обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр.76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката

№ 15 от 22 юли 2019

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Обн.ДВ.бр.61от2Август2019г..Всилаот02.08.2019г. Издадена от министъра на образованието и науката

За детски и ученически туристически пътувания

НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС№365 от 21.12.2016 г., обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

За приобщаващото образование

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от27.10.2017г., приета с ПМС№ 232 от 20.10.2017г., обн.ДВ.бр.86 от 27 Октомври 2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката