Правилник  за   вътрешния  трудов   ред   в  ДГ „Слънчице“ с. Остров