Медицинското наблюдение в ДГ „Слънчице“ с.Остров се осъществява от медицинска сестра.

  Под нейното ръководство се осъществява:

  • Системно наблюдение на физическото, здравословното и нервно-психическото развитие на децата, контролиране и оценяване на физическата им дееспособност.
  • Контрол и наблюдение на дневния режим.
  • Контрол върху изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичните мерки.
  • Организиране на правилно рационално хранене и участие в изготвяне на менюто за градинските групи.
  • Провеждане на сутрешен ежедневен филтър.
  • Прилагане на мерки за предпазване от заболявания и злополуки.
  • Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ при нужда.
  • Упражняване на контрол на документите при прием на дете, както и регулярните изследвания на децата.