Социалната мисия на образование е да подготвя децата и младите хора за  пълноценен и активен живот в едно демократично общество, в условията на пазарна икономика, в което всяка личност поема отговорност за своя живот и успешна реализация в гражданското общество.   
     Българската образователна система осигурява условия за придобиването на основите и принципите на човешкото познание; формирането на общочовешките и национални ценности, добродетели и култура; уважение към другите, гражданска отговорност; развитие на личността и стимулиране на артистични таланти и дарби, духовно, физическо и социално развитие, здравословен начин на живот и предоставяне на възможности за учене през целия живот, което води до усъвършенстване на личността.