Прием на документи при постъпване на дете в детска градина:

1. Приемането на документи се извършва от директора или упълномощено от него лице, като всяко заявление се регистрира във входящ дневник.
2. Приемането на документи може да се извърши и по електронен път.
3. Пълният пакет документи се приема и се входира във входящ дневник на детската градинa.

  Родителят (настойникът), представя следните задължителни документи:

Заявление
Акт за раждане
Медицински изследвания
Информирано съгласие

Заявление по образец, включващо трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите, телефон за връзка и е-mail адрес. Изтегли заявление и декларация за прием в детска градина „Слънчице“ село Остров.

Ксерокопие от удостоверение за раждане на детето (остава в детското заведение) и оригинал (за справка).

1. Лична здравно-профилактична карта на детето/попълнена от личния лекар на детето/
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина