Прием в ДГ"Слънчице"

В детската градина се приемат деца с изразено писмено желание на родителите на възраст от 3 до 7 годишна. Съгласно разпоредбите в Закона за предучилищно и училищно образование, и Правилника за дейността на детска градина „Слънчице” село Остров.

            Задължителното предучилищно образование се осъществява в група за задължително предучилищно образование за деца навършили 5 и 6 годишна възраст.
            Приемът на деца се осъществява целогодишно.
Не се допуска подбор на деца по пол, етническа и религиозна принадлежност. Записването, отписването и преместването в детската градина се извършва съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на  територията на Община Оряхово, Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, както и в Правилника за дейността на детската градина с придружаващите задължителни документи към дейността. Педагогическото взаимодействие в детската градина се организира в основна и допълнителни форми.

           В ДГ „Слънчице“село Остров е създадена спокойна и позитивна среда за насочване на уверено общуване между децата. Проследява се индивидуалното развитие на всяко дете и предприемане на адекватно педагогическо взаимодействие и подкрепа.

 Над 10 години, детската градина привлича и задържа децата от село Галово, в което няма детско заведение, като Община Оряхово осигурява ежедневен превоз и съдейства при адаптирането и приобщаването на тези деца.